ઓર્ગેનિક પાકોનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે ઘનશ્યામભાઈ 3481 views Add to List

  • 10
  • 1 Min
  • Gujarati
  • All age
ખેડા જિલ્લાના ખરેટી ગામના ઘનશ્યામભાઈ પટેલ છેલ્લા 7 વર્ષથી ગાય આધારિત ખેતી કરે છે. ઘનશ્યામભાઈ ચોખા, ઘઉં, ચણા, મગ અને અળદ જેવા પાકોનું ઉત્પાદન કરે છે. ઘનશ્યામભાઈના ખેતરમાં ઉગતા સુંગધિત કૃષ્ણ કમોદ ચોખાની માંગ વધુ રહે છે. તો ગાય આધારિત ઉત્પન્ન કરેલા ઉત્પાદનો ખરીદવા સંપર્ક કરો. 9825044991
More Like This