અમદાવાદના ખેડૂત કરી રહ્યા છે રંગબેરંગી કેપ્સીકમનું ઉત્પાદન 4135 views Add to List

  • 10
  • 43 Sec
  • Gujarati
  • All age
અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં રહેતા જયંતિભાઈ ધંધુકિયા છેલ્લા 10 વર્ષથી નેટ હાઉસ ખેતી કરી રહ્યા છે. નેટ હાઉસ ખેતીમાં તે કલર કેપ્સીકમ અને ખીરા કાકડીનું ઉત્પાદન કરે છે. કલર કેપ્સીકમ સલાડ, પાસ્તા, પીઝાના ટોપીંગમાં વપરાય છે. જેની હાલ બજારમાં માંગ પણ વધુ છે. તો આવા રંગબેરંગી કેપ્સીકમ ખરીદવા સંપર્ક કરો. 9998313470
More Like This