રમેશભાઈ 2012 થી સજીવ ખેતી કરી ઉત્પાદન મેળવે છે 3300 views Add to List

  • 10
  • 44 Sec
  • Gujarati
  • All age
મહેસાણા જિલ્લાના રમેશભાઈ સુથાર છેલ્લા 2012 થી સજીવ ખેતી કરે છે. રમેશભાઈ પોતાના ખેતરમાં કઠોળ અને શાકભાજીનું વાવેતર કરે છે. રમેશભાઈ દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલ ઉત્પાદનોની સારી એવી માંગ રહે છે. ગાય આધારિત ઉત્પન્ન કરેલા ઉત્પાદનો ખરીદવા સંપર્ક કરો 9909467384
More Like This