સહજ ઓર્ગેનિકના અચલભાઈની યુનિક પ્રોડક્ટ 3253 views Add to List

  • 10
  • 1 Min
  • Gujarati
  • All age
ખેડા જિલ્લાના ખેડૂત અચલભાઈ પટેલ 2014 થી સજીવ ખેતી કરે છે. અચલભાઈ હાલ પાકોનું વેલ્યુએડિશન કરીને વેચાણ કરે છે. અચલભાઈ ઘઉં, ચોખા, બાજરી અને તેમાંથી બાજરીના ખાખરા, બાજરીનો લોટ, ઘઉંના ખાખરા અને ચોખાના પૌંઆ જેવી અનેક વેરાયટી બનાવે છે. તો આવા યુનિક ખાખરા પાપડી ખરીદવા સંપર્ક કરો. 9601098063
More Like This